Zapisnici

Zapisnik sa 9. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera

održane 27.9.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati

28.10.2019 09:20
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 02-02-333-7/19
Tuzla, 27.9.2019.g.


Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst
("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba
Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e

Z A P I S N I K
SA DEVETE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 27.9.2019. GODINE, SA POČETKOM U 10,00 SATI

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović je otvorio devetu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera, zakazanu od strane Kolegija Skupštine.
Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Skupštine je povodom obilježavanja 27. godišnjice formiranja 2. Korpusa Armije Bosne i Hercegovine, u ime Skupštine Tuzlanskog kantona uputio čestitke svim pripadnicima Armije. Posebnu zahvalnost je takođe uputio ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca koji su u odbrani i izgradnji naše domovine dali najveći doprinos.
Predsjednik Skupštine je pozvao prisutne da minutom šutnje i učenjem fatihe, ili na drugi prigodan način odaju počast svim poginulim pripadnicima 2. Korpusa Armije BiH i svim drugima poginulim u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-95. godina.
Predsjednik Skupštine je obavijestio poslanike da su ga poslanici Mirela Trepanić – Grbešić i Alen Karić obavijestili o spriječenosti prisustva današnjoj sjednici, te je konstatovao da sjednici prisustvuje 33 poslanika, što predstavlja kvorum za rad i odlučivanje na sjednici Skupštine.
Pored poslanika, predsjednik Skupštine je pozdravio i prisutne goste, te predstavnike medija javnog informisanja.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je u pozivu za današnju sjednicu, dostavljen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju potrebnog ovlaštenja i saglasnosti u vezi sa izgradnjom objekta „Roditeljska kuća“ u krugu Klinike za dječije bolesti Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona

Otvorena je rasprava o dnevnom redu u kojoj su učestvovali poslanici: Bego Gutić koji je predložio da se u dnevni red današnje sjednice uvrste sljedeće tačke (inicijative): 1. Izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima demobilisanih boraca TK; 2. Stanje u privrednom društvu „GIKIL“ Lukavac; 3. Informacija o problemima migrantske krize; 4. Izmjene i dopune Finansijskog plana Direkcije cesta TK; Senad Alić koji je predložio da se tačka 2. prijedlog Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona povuče odnosno skine s dnevnog reda, te podržao razmatranje Izmjena i dopuna Finansijskog plana Direkcije cesta TK; Dževad Hadžić koji je podržao prijedloge poslanika Bege Gutića i ponovo ukazao na hitnost razmatranja Zakona o visokom obrazovanju; Azra Okić koja je takođe predložila da se tačka 2. prijedlog Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona skine s dnevnog reda jer nije ispoštovan Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH; Senad Alić koji je u svom ponovnom izlaganju predložio da se na današnjoj sjednici razmatraju Izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima boraca; Selim Bešlagić je podržao da se prijedlozi poslanika Bege Gutić razmatraju ali na narednoj sjednici, odnosno, uz pripremljene materijale. Bego Gutić je u svom ponovnom izlaganju dopunio obrazloženje prijedloga za dopunu dnevnog reda.
Nakon iznesenog predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i na zahtjev Kluba poslanika SDA dao pauzu od 10 minuta. (Pauza data u 10,35 sati)

Nastavljeno sa radom u 11,05 sati.

Poslanik Šekib Umihanić je u ime Kluba poslanika SDA iznio da su prijedlozi poslanika Bege Gutića dobri i kvalitetni i da su ranije najavljeni za tematske sjednice ali da će Klub poslanika SDA biti „uzdržan“, a da će o ovom stavu Kluba obrazloženje dati premijer Kantona.
Poslanik Bego Gutić je iznio poslovničku intervenciju u vezi neuvrštavanja inicijativa u prijedlog dnevnog reda, te je predsjednik Skupštine Žarko Vujović pojasnio da su iste dostavljene radi razmatranja na redovnoj sjednici Skupštine TK.
Premijer Kantona Denijal Tulumović je u svom izlaganju informisao poslanike o poduzetim aktivnostima Vlade TK po pitanjima koje se odnose na inicijative poslanika Bege Gutića.
Poslanik Bego Gutić je zatražio riječ nakon izlaganja premijera Kantona.
Predsjednik Skupštine je iznio da je rasprava o dnevnom redu završena, te je prekinuo sjednicu i dao pauzu 10 minuta. (Pauza data u 11,20 sati).
Nastavljeno sa radom u 11,35 sati.
Nakon pauze su usljedile ispravke krivih navoda i poslovničke intervencije poslanika: Bege Gutića, Dževada Hadžića, Jakuba Suljkanovića, Muamera Zukića i Senada Alića.
Poslanik Mahir Mešalić je u ime Kluba poslanika DF-a zatražio pauzu od 10 minuta. (Pauza data u 11,50 sati)

Nastavljeno sa radom u 12,10 sati.

Poslanik Boris Krešić je u ime Kluba poslanika DF-a iznio da Klub podržava prijedloge poslanika Bege Gutića ali da traži da se po navedenim inicijativama dostave materijali kako bi mogli imati kvalitetnu raspravu.

Nakon iznesenog predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje prvu inicijativu poslanika Bege Gutića vezano za donošenje izmjena i dopuna Zakona o dopunskim pravima demobilisanih boraca TK.
O inicijativi se izjasnilo 14 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 19 poslanika se izjasnilo „uzdržano“, te inicijativa nije dobila potrebnu većinu.

Poslanik Bego Gutić je iznio poslovničku intervenciju, te izrazio sumnju u rezultat glasanja i zatražio pojedinačno izjašnjavanje poslanika.
Sekretar Skupštine Enisa Hasanagić je izvršila pojedinačnu prozivku poslanika, nakon čega je predsjednik Skupštine konstatovao da se za inicijativu izjasnilo 13 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 19 poslanika se izjasnilo „uzdržano“, te prijedlog nije dobio potrebnu većinu.
Poslanik Dževad Hadžić je u ime Kluba poslanika SDP-a prije nego se pristupi glasanju po drugim tačkama zatražio pauzu od 10 minuta.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da se glasanje ne bi trebalo prekidati pauzama ali je dao pauzu od 10 minuta. (pauza data u 12,15 sati).

Nastavljeno sa radom u 12,25 sati.
Nakon pauze se prešlo na izjašnjavanje o drugoj inicijativi poslanika Bege Gutića da se u dnevni red uvrsti tačka vezano za stanje u privrednom društvu „GIKIL“ Lukavac.
O navedenom prijedlogu izjasnilo se 14 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo „uzdržano“, te prijedlog nije dobio potrebnu većinu.

O prijedlogu da se kao tačka dnevnog reda razmatra informacija o migrantskoj krizi izjasnilo se 14 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo „uzdržano“, te prijedlog nije dobio potrebnu većinu.

O prijedlogu da se razmatraju izmjene i dopune Finansijskog plana Direkcije cesta TK izjasnilo se 14 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo „uzdržano“, te prijedlog nije dobio potrebnu većinu.

Potom je dao na izjašnjavanje prijedlog poslanika (Senada Alića i Azre Okić) da se tačka 2. prijedlog Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona skine s dnevnog reda.

O navedenom prijedlogu se izjasnilo 13 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo „uzdržano“, te prijedlog nije dobio potrebnu većinu.

Prešlo se na izjašnjavanje o sljedećem

D n e v n o m r e d u:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju potrebnog ovlaštenja i saglasnosti u vezi sa izgradnjom objekta „Roditeljska kuća“ u krugu Klinike za dječije bolesti Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona

Skupština Kantona je sa 19 glasova "za", bez ijednog glasa “protiv" i 13 "uzdržanih” glasova usvojila predloženi dnevni red.

T o k s j e d n i c e:

1. U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o davanju potrebnog ovlaštenja i saglasnosti u vezi sa izgradnjom objekta „Roditeljska kuća“ u krugu Klinike za dječije bolesti Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.
S obzirom da nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine ja dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.

Skupština Kanotna je jednoglasno prihvatila prijedlog i donijela Odluku o davanju potrebnog ovlaštenja i saglasnosti u vezi sa izgradnjom objekta „Roditeljska kuća“ u krugu Klinike za dječije bolesti Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

2. U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je konstatovao da su klubovi poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika dostavili prijedloge kandidata za izbor i imenovanje članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona, na osnovu kojih je sačinjen prijedlog Odluke.
Predsjednik Privremene Komisije za izbor i imenovanja Husein Tokić je podnio izvještaj Komisije.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.

Skupština Kantona je sa 19 glasova „za“, 13 glasova „protiv“ i bez ijednog „uzdržanog“ glasa usvojila prijedlog i donijela Odluku o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.

Sjednica je završena u 12,35 sati.


Sekretar Skupštine

Enisa Hasanagić
0 0