Pozivi

Saziv 9. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

koja će se održati u petak, 27.9.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati

25.09.2019 15:57
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-333-1/19
Tuzla, 25.9.2019.g.

Na osnovu člana 55. a u vezi sa članom 53. stav 2. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

devetu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera,
koja će se održati u petak, 27.9.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra TK u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju potrebnog ovlaštenja i saglasnosti u vezi sa izgradnjom objekta „Roditeljska kuća“ u krugu Klinike za dječije bolesti Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Žarko Vujović
0 0