ZAKLJUČCI SKUPŠTINE

Pregled Zaključaka donesenih na sjednicama Skupštine IX saziv

Podnaslov

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

 

2018. godina

 

 

1.

Broj: 01-02-510-9/18

2. sjednica, 21.12.2018. g.

prijedlog klubova poslanika SDP BiH, Demokratske fronte i Naše stranke za uvođenje moratorija na zapošljavanje i imenovanja,

I. Skupština TK zadužuje Vladu TK, ministarstva, uprave, upravne organizacije, kantonalne ustanove, službe i institucije koje vrše javna ovlaštenja TK, javna preduzeća čiji je većinski osnivač Tuzlanski kanton, da obustave sve konkursne procedure za prijem novih zaposlenika i ne objavljuju nove konkurse, kao i da se obustave sva imenovanja u istim do 31.03.2019. godine.

II. Navedena zabrana zapošljavanja se ne odnosi na osnovne i srednje

škole, i iznimno u drugim slučajevima hitnog prijema.

III. Zadužuje se Služba Skupštine TK, da ovaj zaključak dostavi svim navedenim institucijama i organizacijama.

 

Vlada TK, ministarstva, uprave, upravne organizacije, kantonalne ustanove, službe i institucije koje vrše javna ovlaštenja TK, javna preduzeća čiji je većinski osnivač Tuzlanski kanton

 

 

2.

 

Broj: 01-02-506-3/18

2. sjednica, 21.12.2018. g

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Službe za zapošljavanje TK za 2019. godinu

Skupština TK traži od Vlade TK i Javne ustanove Služba za zapošljavanje TK da, do kraja marta 2019. godine, razmotre Finansijski plan Javne ustanove Službe za zapošljavanje TK za 2019. godinu, te pripreme Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove Službe za zapošljavanje TK za 2019. godinu, i iste dostave Skupštini TK na razmatranje i donošenje.

Vlada TK i Javna ustanova Služba za zapošljavanje TK

 

 

3.

Broj: 01-02-509-3/18

2. sjednica, 21.12.2018. g

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2019. godinu

I. Skupština TK traži od Vlade TK i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK da, do kraja marta 2019. godine, razmotre Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2019. godinu, te pripreme Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2019. godinu, i iste dostave Skupštini TK na razmatranje i donošenje.

II. Skupština TK zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja TK da prilikom izrade Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2019. godinu,

-sa Univerzitetsko-kliničkim centrom Tuzla iznađe način za kupovinu novog linarnog akceleratora, za potrebe Odjeljenja za radioterapiju UKC-a Tuzla;

-planira sredstva za primjenu kolektivnog sporazuma potpisanog sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije TK,i

-planira poziciju „podsticaj zapošljavanja mladih kadrova;

III. Skupština TK traži od Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, Ministarstva zdravstva TK i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da do januarske sjednice Skupštine TK, pripreme i Skupštini TK dostave izvještaj u vezi sa nabavkom opreme i prijemom uposlenika u Općoj bolnici „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica u 2018. godini.

Vlada TK i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 

2019. godina

 

4.

Broj: 01-02-48-4/19

3.sjednica, 21.2.2019. g.

nacrt Budžeta TK za 2019. godinu

 

Skupština TK prihvata nacrt Budžeta TK za 2019. godinu i konstatuje da nacrt Budžeta može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Budžeta, sa stavovima i primjedbama na nacrt Budžeta koje je izložilo radno tijelo i poslanici Skupštine TK.

Nacrt Budžeta TK za 2019. godinu stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo finansija TK, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Budžeta.

Ministarstvo finansija TK

Vlada TK

Usvojen Budžet 27.3.2019. godine a 4. sjednici STK

 

5.

 

Broj: 01-02-49- 2/19

3.sjednica, 21.02.2019. g.

nacrt Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2019. godinu

Skupština TK prihvata nacrt Zakona o  izvršenju Budžeta TK za 2019. godinu i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili poslanici Skupštine TK.

Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2019. godinu stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo finansija TK, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Zakona

Ministarstvo finansija TK

Vlada TK

Usvojen Zakon 27.3.2019. godine a 4. sjednici STK

 

6.

Broj: 01-02-117-17/19

Tuzla, 27.3.2019. godine

inicijativa poslanika Borisa Krešića

Skupština TK je podržala inicijativu za produženje ugovora o radu asistentima/višim asistentima Univerziteta u Tuzli na način da se asistentima/višim asistentima Univerziteta u Tuzli, koji su učestvovali u programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini, u skladu sa članom 2. novog potpisanog Sporazuma o međusobnoj saradnji programa sufinansiranja Univerziteta u Tuzli i Federalnog fonda za zapošljavanje, prilikom raspisivanja konkursa uzme u obzir njihovo učešće u prethodnom programu, nastavi i međunarodnim projektima, u skladu  sa zakonom.

Univerzitet u Tuzli

 

 

7.

Broj: 01-02-117-18/19

Tuzla, 27.3.2019. godine

inicijativa poslanika Borisa Krešića

Skupština TK je podržala inicijativu za izmjenu i dopunu Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području TK na način da se u članu 7. stav 1. tačka 9. doda podtačka koja glasi: „za studente Medicinskog fakulteta, ukoliko integrirani studij traje 6 godina, do navršene 27 godine života“.

ZZO TK

 

 

 

8.

Broj: 01-02-117-16/19

Tuzla, 27.3.2019. godine

inicijativa poslanika Šekiba Umihanića, Muamera Zukića i Fahrudina Skopljaka

I. Skupština TK zadužuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK da, u skladu sa zakonom, poduzme korake u pravcu privremene obustave sječe šume u šumskom pojasu Dubrave iznad naselja Suha, Šerići i Priluk u općini Živinice, te iznad naselja Poljice u općini Lukavac, od dana donošenja ovog zaključka pa sve do rješavanja pitanja iz narednih alineja.

II. Skupština TK nalaže Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK i JP Šume Tuzlanskog katona da hitno Skupštini TK dostave informaciju o planu sječe šume ovog pojasa u 2019. godini i stanju šuma u tom području.

III. Skupština TK zadužuje Ministarstvo prostornog uredenja i zaštite okolice TK da hitno od nadležnog ministarstva u Federaciji BiH i Rudnika mrkog uglja Banovići zatraži informaciju o planu širenja odlagališta rudničke jalovine na tom području u 2019. godini.

IV. Skupština TK zadužuje Vladu TK da hitno pokrene proceduru proglašenja ovog područja zaštićenim šumskim pejzažom.

V. Skupština TK zadužuje Vladu TK da hitno od Vlade Federacije BiH zatraži, da putem resornog ministarstva pristupi sanaciji nastalog stanja na pomenutom odlagalištu rudničke jalovine u skladu sa zakonom.

Za praćnje realizacije ovog zaključka zadužuje se Vlada TK.

Vlada TK

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK

JP Šume Tuzlanskog katona;

Ministarstvo prostornog uredenja i zaštite okolice TK

 

 

9.

Broj: 01-02-48-24/19

Tuzla, 27.3.2019. godine

prijedlog Budžeta TK za 2019. godinu

 I. Skupština TK traži da se pripreme i dostave Skupštini TK na usvajanje Izmjene i dopune Budžeta TK za 2019. godinu u roku od 100 dana od dana imenovanja nove Vlade TK.

II. Skupština TK traži da se u Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2019. godinu, na poziciji Zaštita porodica sa djecom, ukoliko ne bude donesen Zakon koji će na jedinstven način regulisati ovu oblast na području Federacije Bosne i Hercegovine, planira povećanje sredstava za dječiji dodatak od minimalno 5 KM po korisniku, a u slučaju povećanja prihodovne strane Budžeta TK za 2019. godinu, da to bude i veće povećanje.

III. Skupština TK zadužuje Vladu TK da u Programu rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2019. godinu, uvrsti 200.000,00 KM za JU OŠ „Puračić“ Lukavac, na ime realizacije izgradnje Područne škole Devetak.

Vlada TK

 

 

10.

Broj: 01-02-133-11/19

5. sjednica, 8.4.2019. g.

inicijativa poslanika Mahira Mešalića

I. Skupština TK zadužuje Vladu TK i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK da u što kraćem roku realizuje obavezu utvrđenu Zakonom o radu Federacije BiH i donese propis kojim će regulisati postupak prijema u radni odnos u javnom sektoru na području TK (zavodima, agencijama,  direkcijama, upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, javnim preduzećima, javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala).

II. Skupština TK ukazuje zavodima, agencijama, direkcijama, upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, na teritoriji Federacije BiH, kao i  javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina, te privrednim društvima u kojima Federacija, kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala, na obavezu poštivanja odredbi Zakona o radu o prijemu u radni odnos i sugeriše da do donošenja propisa na kantonalnom nivou postupaju po odredbama  Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vlada TK;  Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK

 

 

11.

Broj: 01-02-127  - 2 /19

Tuzla, 08.04.2019. godine

Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2018. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2018. godinu.

 

Bez postupanja

 

12.

Broj: 01-02-468-38/18

Konstituirajuća sjednica, 12.07.2019. g.

prijedlozi kandidata za mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine TK               

U cilju prevazilaženja trenutne situacije, s obzirom da Klub poslanika Hrvata i Klub poslanika Srba nisu u mogućnosti da dostave prijedloge kandidata za mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine TK, Skupština TK će glasati o prijedlogu kandidata za mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine TK koji dostave najmanje jedna polovina od ukupnog broja članova Kluba poslanika Hrvata i najmanje jedna polovina od ukupnog broja članova Kluba poslanika Srba, kako bi se omogućilo hrvatskom i srpskom narodu da imaju svoje predstavnike u rukovodstvu Skupštine TK i da se spriječi buduća blokada rada Skupštine TK.

 

 

 

13.

Broj: 01-02-304-1/19

8. sjednica, 5.9.2019. g.

prijedlog Kolegija Skupštine TK

I. Skupština TK prihvata prijedlog Kolegija Skupštine TK da se povodom 25. godina postojanja Skupštine TK pristupi izradi Monografije Skupštine TK 2005-2019. godina.

II. Skupština TK ovlašćuje Kolegij Skupštine, kao Savjet za izradu Monografije, da imenuje Redakciju i poduzme sve potrebne aktivnosti na realizaciji izrade i štampanja Monografije kao i sačinjavanja Programa obilježavanja 25. godina rada Skupštine TK.

 

 

 

PREGLED ZAKLjUČAKA DONESENIH NA SJEDNICAMA SKUPŠTINE (VIII saziv) 2018. GODINA

 

1.

Broj: 01-02-30-6/18

46. sjednica, 29.01.2018. godine

nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Skupština TK  prihvata nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima stavlja se na javnu raspravu u trajanju 60 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi  TK  i poslanicima Skupštine TK  uz prijedlog Zakona.

 

 

2.

Broj: 01-02-4-2/18

46. sjednica, 29.01.2018. godine

nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća  TK  za period od 2018. do 2022. godine

Skupština TK  prihvata nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća  TK  za period od 2018. do 2022. godine i konstatuje da nacrt Programa može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Programa, sa stavovima i primjedbama na nacrt Programa koje su izložila radna tijela Skupštine.

Nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća  TK  za period od 2018. do 2022. godine stavlja se na javnu raspravu u trajanju 30 dana.

Javnu raspravu će provesti Kantonalna uprava civilne zaštite, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Programa.

 

Usvojeno 29.3.2018. na 50. sjednici

3.

Broj: 01-02-31-2/18

46. sjednica, 29.01.2018. godine

Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području  TK  u 2017. godini

Skupština TK prihvata Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području  TK  u 2017. godini.

 

Nema obaveze postupanja

4.

Broj: 01-02-79-7/17

46. sjednica, 29.1.2018. godine

prednacrt federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba

I. Skupština TK  prihvata Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak  TK  na prednacrt federalnog Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

II. Mišljenje iz tačke I. ovog zaključka uputit će se  Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

 

5.

Broj: 01-02-111-11/18

47. sjednica, 17.2.2018. godine

prijedlog Kluba poslanika SBiH za razmatranje na sjednici Skupštine TK  o stanju zagađenosti zraka u TK i problemu odlaska građana sa prostora  TK

Skupština TK  zadužuje Vladu  TK  i resorna ministarstva da pripreme i Skupštini  TK  dostave odgovarajući materijal za tačke dnevnog reda martovske sjednice Skupštine TK  i to „Razmatranje stanja zagađenosti zraka u TK“ i „Razmatranje problema odlaska građana sa prostora  TK “.

Vladi  TK  i resornim ministarstvima

dostavljeno

6.

Broj: 01-02-118-21/18

49. sjednica, 28.2.2018. godine

 

Ovlašćuje se sekretar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Anto Iljkić da do potvrđivanja imenovanja ministra za rad, socijalnu politiku i povratak, od strane Skupštine TK, predstavlja i zastupa Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak  TK , organizuje rad, potpisuje akta i poduzima sve druge neophodne radnje u cilju zakonitog i nesmetanog izvršavanja poslova iz nadležnosti Ministarstva u skladu sa Ustavom, zakonom i drugim propisima

 

Nema obaveze postupanja

7.

Broj: 01-02-106-4/18

49. sjednica, 28.2.2018. godine

nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

Skupština TK  prihvata nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili radna tijela i poslanici Skupštine  TK .

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice  TK , sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi  TK  i poslanicima Skupštine TK  uz prijedlog Zakona.

 

Zakon usvojen 29.6.2018. godine na 54. sjednici

8.

Broj: 01-02-107- 2/18

49. sjednica, 28.02.2018. godine

Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01. - 31.12.2017. godine

Skupština TK  prihvata Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01. - 31.12.2017. godine.

 

Nema obaveze postupanja

9.

Broj: 01-02-117-4/18

49. sjednica, 28.2.2018. godine

nacrt Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava

Skupština TK  prihvata nacrt Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili radna tijela i poslanici Skupštine  TK .

Nacrt Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 90 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo finansija TK, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi  TK  i poslanicima Skupštine TK  uz prijedlog Zakona.

 

Zakon usvojen 29.6.2018. godine na 54. sjednici

10.

Broj: 01-02-165- 5 /18

50. sjednica, 29.03.2018. godine

nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

Skupština TK  prihvata nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koja su izložila radna tijela i poslanici Skupštine  TK .

Nacrt Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo obrazovanja i nauke  TK , sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi  TK  i poslanicima Skupštine TK  uz prijedlog Zakona

 

Prijedlog Zakona povučen s dnevnog reda 54. sjednice Skupštine TK 27.6.2018. godine

11.

Broj: 01-02-166- 4/18

50. sjednica, 29.03.2018. godine

nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju

Skupština TK prihvata nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koja su izložila radna tijela i poslanici Skupštine  TK .

Nacrt Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo obrazovanja i nauke  TK , sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi  TK  i poslanicima Skupštine TK  uz prijedlog Zakona.

 

Prijedlog Zakona povučen s dnevnog reda 54. sjednice Skupštine TK 27.6.2018. godine

12.

Broj: 01-02-169-2/18

50. sjednica, 29.3.2018. godine

Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda  TK  za 2017. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda  TK  za 2017. godinu.

 

Nema obaveze postupanja

13.

Broj: 01-02-168-2/18

50. sjednica, 29.3.2018. godine

Izvj. o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. g.

Skupština TK prihvata Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini.

 

Nema obaveze postupanja

14.

Broj: 01-02-168-3/18

50. sjednica, 29.3.2018. godine

Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini

Skupština TK traži da se poljoprivrednim proizvođačima sa područja  TK  izvrši isplata neisplaćenih podsticaja iz prethodnih godina, koje su ostvarili u skladu sa federalnim Programom  novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju, te da se poveća iznos podsticaja za pčelarsku proizvodnju.

Federalnom ministarstvu poljoprivrede; Vladi F BiH

 

15.

Broj: 01-02-180-2/18

50. sjednica, 29.3.2018. godine

Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite u 2017. godini

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite u 2017. godini.

 

Nema obaveze postupanja

16.

Broj: 01-02-182-2/18

50. sjednica, 29.3.2018. godine

Izvještaj o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi za 2017. godinu

Skupština TK  prihvata Izvještaj o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi za 2017. godinu.

 

Nema obaveze postupanja

17.

Broj: 01-02-181-2/18

50. sjednica, 29.3.2018. godine

Izvještaj o radu JU Odgojni centar  TK  za period 01.01. - 31.12.2017. g.

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu JU Odgojni centar  TK  za period 01.01. - 31.12.2017. godine.

 

Nema obaveze postupanja

18.

Broj: 01-02-177-15/18

50. sjednica 29.3.2018. godine

inicijativa poslanice Nerminke Aljukić

Skupština TK zadužuje Ministarstvo obrazovanja i nauke  TK  da provede sve aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se stvorili preduslovi za uvođenje novog studijskog programa i novog odsjeka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te da koordinira aktivnosti nadležnih organa Univerziteta i Filozofskog fakulteta, kako bi se okončale aktivnosti oko osnivanja novog studijskog odsjeka “Psihologija” i omogućilo otpočinjanje nastave u akademskoj 2018/2019. godini.

Ministarstvo obrazovanja i nauke  

Uvedeni novi odsjeci na JU Univerzitet u Tuzli

19.

 

Broj: 01-02-121-15/18

50. sjednica, 29.3.2018. godine

inicijativa poslanika: Rasima Dostovića, Azre Kahrimanović, Jasmine Lugavić i Mirsada Bećića

Skupština TK osuđuje napad eksplozivnom napravom na ugostiteljski objekat „QM“ u Banovićima, koji se desio dana 17.2.2018. godine u 20,30 sati, u kojem se nalazilo više od 200 mladih osoba.

Skupština TK  traži od nadležnih organa da u što kraćem roku rasvijetli ovo djelo i sankcioniše odgovorne za ovaj nemili događaj.

MUP TK

Vlada TK

 

20.

Broj: 01-02- 177 - 19 /18

50. sjednica, 29.03.2018. g.

Deklaracija o radničkim pravima

Skupština TK traži od svih instanci da prilikom poštivanja Deklaracije o radničkim pravima, poštuju sve zakone i podzakonske akte, kao i pozitivna zakonska rješenja koja uređuju pitanja na koja se ova deklaracija odnosi.

Svim JP i ustanovama

Odgovor KUIP

21.

Broj: 01-02- 164 - 2 /18

50. sjednica, 26.04.2018. godine

Informacija o stanju zagađenosti zraka na području TK 

Skupština TK prihvata Informaciju o stanju zagađenosti zraka na području TK i zadužuje Vladu TK i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK da sačine i do naredne sjednice Skupštine TK dostave prijedlog zaključka sa mjerama razrađenim prema nadležnim nosiocima aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta zraka na području TK shodno primjedbama, prijedlozima i sugestijama poslanika iznesenim u toku rasprave po navedenoj Informaciji.

Vlada TK i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK

Zaključci dostavljeni

22.

Broj: 01-02- 163 - 2 /18

50. sjednica, 26.04.2018. godine

Informacija o problemu odlaska građana sa prostora TK sa prijedlogom mjera

Skupština TK prihvata Informaciju o problemu odlaska građana sa prostora TK sa prijedlogom mjera i zadužuje Vladu TK i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK da sačine i do naredne sjednice Skupštine TK dostave prijedlog zaključka sa mjerama razrađenim prema nadležnim nosiocima aktivnosti koje će doprinijeti rješavanju problematike odlaska građana i mladih sa područja TK shodno primjedbama, prijedlozima i sugestijama poslanika iznesenim u toku rasprave po navedenoj Informaciji.

Vlada TK i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK

Zaključci dostavljeni

23

Broj: 01-02-151-2/18

50. sjednica, 26.4.2018. g.

Informacija o stanju u oblasti sporta na području TK za 2017. godinu

Skupština TK prihvata Informaciju o stanju u oblasti sporta na području TK za 2017. godinu.

 

Nema obaveze postupanja

24.

Broj: 01-02-208-2/18

51. sjednica, 26.4.2018. g.

Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana ZZO TK za 2017. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2017. godinu.

 

Nema obaveze postupanja

25.

Broj: 01-02-213-2/18

51. sjednica, 26.4.2018. godine

Izvještaj o radu i poslovanju ZJZ TK za 2017. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo TK za 2017. godinu

 

Nema obaveze postupanja

26.

Broj: 01-02-135-7/18

51. sjednica, 26.4.2018. godine

nacrt Strategije zapošljavanja F BiH 2018

I.  Skupština TK prihvata Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK na nacrt Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2018. - 2021.

II.  Mišljenje iz tačke I. ovog zaključka uputit će se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

 

27.

Broj: 01-02-217-5/18

51. sjednica, 26.4.2018. godine

prednacrt federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

I. Skupština TK prihvata Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja TK i izvještaj Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine TK na prednacrt federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

II.  Mišljenje i izvještaj iz tačke I. ovog  zaključka uputit će se Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

III. Skupština TK sugeriše Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da u proceduru vrati prednacrt Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, na koji je Skupština TK dala mišljenje na sjednici od 28.7.2016. godine, obzirom da navedeni prednacrt Zakona predstavlja bolju polaznu osnovu za donošenje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;

Savezu demobilisanih boraca TK

 

28.

Broj: 01-02-225-21/18

51. sjednica, 7.5.2018. g.

inicijativa poslanika Senada Alića

Skupština TK zadužuje Vladu TK i Ministarstvo za boračka pitanja TK da pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Zakon o dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području TK („Službene novine TK“ broj: 14/16), kojim bi 28. septembar, Dan odbrane Čelića - „Bitka za Frigos“, bio utvrđen kao značajan datum za Tuzlanski kanton.

Vladu TK i Ministarstvo za boračka pitanja TK

Zakon dostavljen i usvojen 29.6.2018. godine na 54. sjednici

29.

Broj: 01-02-210-2/18

51. sjednica, 7.5.2018. g.

Informaciju o stanju u oblasti kulture u 2017. godini

Skupština TK prihvata Informaciju o stanju u oblasti kulture u 2017. godini

 

Nema obaveze postupanja

30.

Broj: 01-02-234-2/18

51. sjednica, 7.5.2018. g.

Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2017. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2017. godinu.

 

Nema obaveze postupanja

31.

Broj: 01-02-236-2/18

51. sjednica, 7.5.2018. g.

Izvještaj o radu i finansijskom  poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2017. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i finansijskom  poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2017. godinu, uz zaključak da resorno ministarstvo i direktor JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići, u okvirima svojih nadležnosti iznađu način kako bi se ulaz i izlaz iz zone Zaštićenog pejzaža pokrio sistemom videonadzora, i da se iznađe adekvatno rješenje za naplatu ulaska u zonu Zaštićenog pejzaža.

JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići

Vlada TK

Odgovor

JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići, broj: 02-02-236-4/18 od 27.6.2018. godine

32.

Broj: 01-02-341-6/16

51. sjednica, 7.5.2018. godine

Izvještaj o reviziji učinka na temu „Upravljanje tekućom rezervom u javnom sektoru u Federaciji BiH“ za period 2011.-2014. godina i Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u upravljanju tekućom rezervom u TK konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH

Skupština TK je upoznata sa Izvještajem o reviziji učinka na temu „Upravljanje tekućom rezervom u javnom sektoru u Federaciji BiH“ za period 2011.-2014. godina.

Skupština TK prihvata Program mjera Vlade TK za otklanjanje propusta i nepravilnosti u upravljanju tekućom rezervom u TK konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

Vlada TK

Nema obaveze postupanja

33.

Broj: 01-02-279-12/18

52. sjednica, 31.5.2018. godine

inicijativa poslanika Mirsada Selimovića

Skupština TK prihvata inicijativu za uvođenje obaveze sistematskih pregleda za djecu prilikom upisa u škole i u određenim vremenskim intervalima (svake četvrte-pete godine) u osnovnim i srednjim školama i istu upućuje Ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja TK na dalje postupanje u skladu sa zakonom.

Ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja TK

Odgovor Ministarstva zdravstva broj:02-02-279-35/18 od 27.6.2018. godine

34.

Broj: 01-02-264-4/18

52. sjednica, 31.05.2018. godine

nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje TK 2005-2025. sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana za područje TK za period 2005-2025. godine

Skupština TK prihvata nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje TK 2005-2025. sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana za područje TK za period 2005-2025. godine i konstatuje da nacrt može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana, sa stavovima i primjedbama na nacrt Prostornog plana i Odluke koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine.

Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje TK 2005-2025. sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana za područje TK za period 2005-2025. godine stavlja se na javnu raspravu u trajanju 60 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Prostornog plana i Odluke o provođenju Prostornog plana.

Vlada TK

 

35.

Broj: 01-02-220-2/18

52. sjednica, 31.5.2018. g.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za 2017. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za 2017. godinu.

 

Nema obaveze postupanja

36.

Broj: 01-02-278-2/18

52. sjednica, 31.5.2018. g.

Informaciju o stanju obrta na području TK za 2017. godinu i pravcima razvoja

Skupština TK prihvata Informaciju o stanju obrta na području TK za 2017. godinu i pravcima razvoja

 

Nema obaveze postupanja

37.

Broj: 01-02-277-2/18

52. sjednica, 31.5.2018. g.

Info. o stanju u priv. društvima iz oblasti primarne polj. proizvodnje, prehram. i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području TK za 2017. godinu

Skupština TK prihvata Informaciju o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području TK za 2017. godinu.

 

Nema obaveze postupanja

38.

Broj: 01-02-212-2/18

52. sjednica, 31.5.2018. g.

Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove UKC Tuzla za period I-XII 2017. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2017. godine.

 

Nema obaveze postupanja

39.

Broj: 01-02-265-2/18

52. sjednica, 31.5.2018. g.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period  01.01.-31.12.2017. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 01.01.-31.12.2017. godine.

 

Nema obaveze postupanja

40.

Broj: 01-02-219-2/18

52. sjednica, 31.5.2018. g.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod TK Tuzla za 2017. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod TK Tuzla za 2017. godinu

 

Nema obaveze postupanja

41.

Broj: 01-02-252-2/18

52. sjednica, 31.5.2018. g.

Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 1.1. – 31.12.2017. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 1.1. – 31.12.2017. godine.

 

Nema obaveze postupanja

42.

Broj: 01-02-235-2/18

52. sjednica, 31.5.2018. g.

Izvještaj o radu sa izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje TK za period 01.01.-31.12.2017. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu sa izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje TK za period 01.01.-31.12.2017. godine.

 

Nema obaveze postupanja

43.

Broj: 01-02-251-2/18

52. sjednica, 31.5.2018. g.

Izvještaj o radu Komisije za koncesije TK za period 1.1. – 31.12.2017. godine,

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Komisije za koncesije TK za period 1.1. – 31.12.2017. godine.

 

Nema obaveze postupanja

44.

Broj: 01-02-164-5/18

52. sjednica, 31.5.2018. g.

u vezi sa Informacijom o stanju zagađenosti zraka na području TK

Skupština TK zahtijeva od nadležnih organa uprave i drugih institucija da, u cilju poboljšanja kvaliteta zraka na području TK, preduzmu aktivnosti na realizaciji sljedećih mjera:

1. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK

-              Izraditi Registar emisija u zrak na području TK

-              Instalirati analizator BTX na postojeću stanicu za praćenje kvaliteta zraka u Lukavcu

-              Proširiti sistem za praćenje kvaliteta zraka nabavkom novih stanica za mjerenje kvaliteta zraka te ih pozicionirati na područje cijelog Kantona da bi se imala jasna slika o stanju zagađenosti zraka

-              Izvršiti analizu mogućnosti donošenja propisa kojima se ograničava upotreba ugljeva sa većom sadržinom sumpora i zabranu loženja drugih supstanci koje nisu namijenjene za loženje

2.Ministarstvo privrede TK

-              Ispitati mogućnost korištenja geotermalnih izvora za zagrijavanje na području Slavinovića, Ši Sela i Simin Hana u Tuzli

3.Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i Grad Tuzla

-              Planirati izgradnju obilaznice oko Grada Tuzla zbog rasterećenja saobraćaja

4. Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

-              Pri raspodjeli sredstava od ekoloških naknada i drugih sredstava namijenjenih za   

      zaštitu okoliša, povećati udio TK imajući u vidu veličinu Kantona i   

     okolišne probleme

5. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Operater za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

-              Povećati dinamičke kvote odnosno maksimalni nivo instalirane snage postrojenja za obnovljivi izvor energije za svaki primarni izvor, čija se proizvodnja električne energije podstiče u jednoj kalendarskoj godini

6. JP Elektroprivreda BiH i Općina Živinice

-              Što prije nastaviti realiziranje projekta toplifikacije općine Živinice izgradnjom magistralnog vrelovoda od Termoelektrane Tuzla i širenjem postojeće sekundarne mreže

7. Grad Tuzla, Općina Lukavac i Općina Živinice

-              Nastaviti širenje mreže daljinskog grijanja u Tuzli, Lukavcu i Živinicama te razmotriti mogućnost davanja subvencija za priključenje na sistem daljinskog zagrijavanja od TE Tuzla, da cijena tog priključenja bude stimulativna, bilo da se radi o stambenim ili o industrijskim objektima

 8. Federalna uprava za inspekcijske poslove i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

-              Povećati inspekcijski nadzor kada su u pitanju veći zagađivači zraka i nelegalno spaljivanje otpada u kotlovnicama

9. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

-              Zabraniti da vozila određene starosti učestvuju u javnom saobraćaju

10. Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK

-     Stimulirati upotrebu obnovljivih izvora energije

 

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK

Ministarstvo privrede TK

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Operater za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

JP Elektroprivreda BiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove  Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

 

Odgovor

Općine Lukavac, broj:02-02-164-7/18 od 14.6.2018. godine;

Odgovor

Fonda za zaštitu okoliša FBiH broj: 02-02-164-8/18 od 14.6.2018. godine

45.

Broj: 01-02-163-9/18

52. sjednica, 31.5.2018. g.

u vezi sa Informacijom o problemu odlaska građana sa prostora TK sa prijedlogom mjera

Skupština TK zahtijeva od nadležnih organa uprave i drugih institucija da, u cilju doprinosa rješavanju problematike odlaska građana i mladih sa područja TK, preduzmu aktivnosti na realizaciji sljedećih mjera:

1.  Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK

-              Izraditi Strategiju za mlade na području TK koja će, između ostalog, kao ciljeve imati „sprečavanje“ odlaska mladih i obezbjeđivanje radnih mjesta za mlade

-              Izraditi Strategiju razvoja sporta sa jasnim smjernicama za plansko ulaganje u sportsku infrastrukturu

-              Realizovati programe promocije uspješnih mladih ljudi u zajednici, u saradnji sa JP Radio-televizija TK

-              Formirati fond za stambeno zbrinjavanje mladih

2. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK

-              Uskladiti obrazovni sistem sa potrebama tržišta rada, te raditi na unapređenju kvaliteta  nastavnih planova i programa i nastavnog rada u javnim i privatnim obrazovnim ustanovama

-              Uskladiti upisnu politiku sa potrebama tržišta rada

-              Povećati fond časova praktične nastave u javnim i privatnim obrazovnim ustanovama

-              Propisima obezbijediti zaposlenje ili prednost pri zapošljavanju zlatnim i srebrnim studentima u javnim ustanovama na području TK

3. Ministarstvo finansija TK

-              Ubrzati proceduru donošenja Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava kojim se od plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava oslobođaju mladi bračni parovi, starosti do 30 godina, u slučaju prijenosa vlasništva na nepokretnostima do 70 m2 površine koja služi za stanovanje, kada je kupac mladi bračni par koji prvi puta rješava svoje stambeno pitanje i koji u periodu do početka primjene ovog zakona nisu vlasnici, odnosno posjednici ili nisu bili vlasnici, odnosno posjednici nepokretnosti koja je služila ili služi za stanovanje

4. Ministarstvo privrede TK

-              Formirati fondove za razvoj i podsticanje omladinskog poduzetništva

-              Definisati i implementirati programe podsticaja za mala i srednja preduzeća kojima bi se podstaklo zapošljavanje mladih ljudi u ovim privrednim subjektima

5. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK

-              U saradnji sa Ekonomsko-socijalnim vijećem TK izraditi i uputiti inicijativu za povećanje najniže satnice rada s ciljem povećanja najniže plaće

-              Prilikom izrade Strategije zapošljavanja kvalitetno analizirati faktore i okvire formulisanja politika zapošljavanja, prije svega, faktora ponude radne snage, faktora potražnje za radnom snagom i faktora koji utiču na ponudu i potražnju

-              Propisati dodatne olakšice i definisati i implementirati poticaje za porodice sa troje i više djece

-              Prilikom izrade Strategije zapošljavanja posebnu pažnju dati programskim aktivnostima vezanim za prvo radno iskustvo

6. Ministarstvo pravosuđa i uprave TK i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK

-              Sagledati mogućnosti da se u postojećim propisima iz radnog odnosa obezbijedi obavezan prijem prvorangiranih kandidata u proceduri prijema novih radnika u javnom sektor.

7. Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ekonomski savjet Federacije BiH

-              Inicirati donošenje mjera za „sprečavanje“ odlaska građana iz BiH

8. Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

-              Ubrzati aktivnosti na hitnom donošenju Strategije „sprečavanja“ odlaska građana iz BiH

9. Ministarstvo finansija TK, Ministarstvo pravosuđa i uprave TK, Ministarstvo privrede TK i jedinice lokalne samouprave TK

-              Intenzivirati aktivnosti na izmjeni propisa u cilju jednostavnijeg i lakšeg pokretanja biznisa i poslovanja

10. Jedinice lokalne samouprave TK:

-              Formirati nove i nastaviti razvijati poduzetničke inkubatore i druge oblike poduzetničke infrastrukture

11. Služba za zapošljavanje TK i biroi za zapošljavanje jedinica lokalne samouprave

-              Preduzeti aktivniju ulogu u posredovanju u zapošljavanju mladih.

Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ekonomski savjet Federacije BiH

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK

Ministarstvo finansija TK

Ministarstvo privrede TK

Ministarstvo pravosuđa i uprave TK

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK

jedinice lokalne samouprave TK

Služba za zapošljavanje TK i biroi za zapošljavanje

Odgovor Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj 02-02-163-12/18 od 29.6.2018. godine;

Odgovor Ministarstva finansija TK broj: 02-02-163-11/18 od 20.6.2018. godine

 

46.

Broj: 01-02-242-4/18

52. sjednica, 31.5.2018. g.

nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH

I.  Skupština TK prihvata Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK na nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine.

II. Mišljenje iz tačke I. ovog zaključka uputit će se Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

47.

Broj: 01-02-334-16/18

53. sjednica, 22.6.2018. g.

informacija u vezi sa štrajkom ljekara na području TK

- Skupština TK  traži od (Vlade TK, Ministarstva zdravstva, ZZO TK, gradonačelnika i općinskih načelnika, te menadžmenta zdravstvenih ustanova na području TK) da poduzmu sve aktivnosti iz okvira svoje nadležnosti kako bi se obezbijedili uslovi za nesmetano ostvarivanje prava na  zdravstvenu zaštitu građana na području TK

- Skupština TK  podnosi inicijativu Parlamentu FBiH za hitno davanje autentičnog tumačenja člana 124. Zakona o radu Federacije BiH u dijelu koji se odnosi na ukupan broj zaposlenih u području djelatnosti (grani) na teritoriji Federacije odnosno području Kantona, a imajući u vidu različito tumačenje ovog člana od strane sudova u kantonima FBiH u slučajevima utvrđivanja reprezentativnosti sindikata doktora medicine i stomatologije.

- Skupština TK  traži od Vrhovnog suda F BiH da poduzme sve potrebne radnje iz okvira svoje nadležnosti kako bi se ubrzalo odlučivanje o zahtjevu Strukovnog sindikata doktora  medicine i stomatologije TK  za vanredno preispitivanje presude.

- Skupština TK  traži od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK da ubrza postupak na rješavanju zahtjeva za utvrđivanje reprezentativnosti Strukovnog sindikata doktora  medicine i stomatologije TK.

Vladi TK, Ministarstvu zdravstva, ZZO TK, gradonačelniku i općinskim načelnicima, te menadžmentima zdravstvenih ustanova na području TK;

Parlamentu FBiH;

Vrhovnom sudu F BiH;

Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Potpisan Kolektivni ugovor;

Odgovor JU Dom zdravlja Banovići, broj: 02-02-334-20/18 od 3.7.2018.godine

Odgovor JU Dom zdravlja Tuzla, broj: 02-02-334-19/18 od 2.7.2018. godine

48.

Broj: 01-02- 165 - 20 /18

54. sjednica, 27.06.2018. g.

prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

Skupština TK  traži od Vlade TK  i Ministarstva obrazovanja i nauke da unutrašnjom preraspodjelom finansijskih sredstava obezbijede prevoz učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište/boravište na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole.

Vladi TK  i Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

49.

Broj: 01-02-38-9/18

54. sjednica, 27.6.2018. g.

Informaciju o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova za 2017. godinu

Skupština TK  prihvata Informaciju o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova za 2017. godinu.

 

Nema obaveze postupanja

50.

Broj: 01-02-95-2/18

54. sjednica, 27.6.2018. g.

Informaciju o provođenju Kaznenog zakona u TK  sa Narativnim izvještajem o radu Kantonalnog tužiteljstva TK  za period 1.1.-31.12.2017. godine

Skupština TK  prihvata Informaciju o provođenju Kaznenog zakona u TK  sa Narativnim izvještajem o radu Kantonalnog tužiteljstva TK  za period 1.1.-31.12.2017. godine.

 

Nema obaveze postupanja

51.

Broj: 01-02-315-2/18

54. sjednica, 27.6.2018. g.

Informaciju o stanju sigurnosti na području TK  za 2017. godinu

Skupština TK  prihvata Informaciju o stanju sigurnosti na području TK  za 2017. godinu.

 

Nema obaveze postupanja

52.

Broj: 01-02-268-3/18

54. sjednica, 27.6.2018. godine

Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period 1.1. do 31.12.2017. godine

Skupština TK  prihvata Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period 1.1. do 31.12.2017. godine.

 

Nema obaveze postupanja

53.

Broj: 01-02-247-9/18

54. sjednica, 27.6.2018. g.

Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2017. godine

Skupština TK  prihvata Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2017. godine.

 

Nema obaveze postupanja

54.

Broj: 01-02- 336 - 2 /18

54. sjednica, 27.06.2018. g.

Informaciju o stanju trgovačke djelatnosti na području TK  u 2017. godini

Skupština TK  prihvata Informaciju o stanju trgovačke djelatnosti na području TK  u 2017. godini.

 

Nema obaveze postupanja

55.

Broj: 01-02- 321 - 2 /18

54. sjednica, 27.06.2018. g.

Informaciju o stanju turističko - ugostiteljske djelatnosti na području TK  u 2017. godini

Skupština TK  prihvata Informaciju o stanju turističko - ugostiteljske djelatnosti na području TK  u 2017. godini.

 

Nema obaveze postupanja

56.

Broj: 01-02- 322 - 2 /18

54. sjednica, 27.06.2018. g.

Izvještaj o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za 2017. godinu

Skupština TK  prihvata Izvještaj o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za 2017. godinu.

 

Nema obaveze postupanja

57.

Broj: 01-02- 316 - 2 /18

54. sjednica, 27.06.2018. g.

Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija TK  za 2017. godinu

Skupština TK  prihvata Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija TK  za 2017. godinu.

 

Nema obaveze postupanja

58.

Broj: 01-02- 303 - 2 /18

54. sjednica, 27.06.2018. g.

Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2017. godinu

Skupština TK  prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2017. godinu.

 

Nema obaveze postupanja

59.

Broj: 01-02- 337 - 2 /18

54. sjednica, 27.06.2018. g.

Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šume TK“ d.d. Kladanj za 2017. godinu

Skupština TK  prihvata Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šume TK“ d.d. Kladanj za 2017. godinu.

 

Nema obaveze postupanja

60.

Broj: 01-02- 263 - 4 /18

54. sjednica, 27.06.2018. g.

Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2017. godine

 Skupština TK  prihvata Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2017. godine.

 

Nema obaveze postupanja

61.

Broj: 01-02-378-14/18

56. sjednica, 31.7.2018.g.

inicijativa Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine TK

Skupština TK traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da hitno pristupe harmonizaciji Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14 i 46/16), u skladu sa obavezujućim međunarodnim ugovorima kojima se uređuje pitanje zaštite djece i žena od nasilja, te uklanjanje postojeće diskriminacije i nepovoljnog položaja žrtava ovih krivičnih djela u odnosu na žrtve u entitetu Republike Srpske i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

 

 

62.

Broj: 01-02-378-13/18

56. sjednica, 31.7.2018.g.

inicijativa poslanika Nedžade Avdić

Skupština TK zadužuje ministra zdravstva TK i direktora Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, da u što kraćem roku a najduže do kraja septembra mjeseca 2018. godine, okončaju aktivnosti vezano za nabavku stomatološke stolice za osobe sa posebnim potrebama odnosno obezbijede uslove za pružanje stomatoloških usluga ovoj ciljnoj grupi.

 

 

63.

Broj: 01-02-378-12/18

56. sjednica, 31.7.2018.g.

inicijativa Kluba samostalnih poslanika u Skupštini TK

Skupština TK prihvata inicijativu Kluba samostalnih poslanika u Skupštini TK za dopunu Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine i istu upućuje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu finansija i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

U Zakonu o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) u članu 2. u stavu 2. iza teksta: „Zakonom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/14)“, dodati zarez i tekst koji glasi: „Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08, 109/12, 5/14 i 32/17) i Zakonom o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u TK („Službene novine TK“, broj:11/14 i 4/18)“. 

 

 

64.

Broj: 01-02-359- 5/18

56. sjednica, 31.7.2018.g.

nacrt Zakona o inspekcijama TK

Skupština TK prihvata nacrt Zakona o inspekcijama TK i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koja su izložili radna tijela Skupštine TK.

Nacrt Zakona o inspekcijama TK stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Javnu raspravu će provesti Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Zakona. 

 

 

65.

Broj: 01-02- 376 - 2 /18

56. sjednica, 31.7.2018.g.

Izvještaj o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja TK 2016. – 2020. godina za 2017. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja TK 2016. – 2020. godina za 2017. godinu.

 

 

66.

Broj: 01-02- 377 - 2 /18

56. sjednica, 31.7.2018.g.

Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima na TK u 2017. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period

Skupština TK prihvata Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima na TK u 2017. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period.

 

 

67.

Broj: 01-02- 371 - 2 /18

56. sjednica, 31.7.2018.g.

Informacija o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u TK sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2017. godinu

Skupština TK prihvata Informaciju o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u TK sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2017. godinu.

 

 

68.

Broj: 01-02- 360 - 2 /18

56. sjednica, 31.7.2018.g.

Analiza stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području TK sa programom mjera

Skupština TK prihvata Analizu stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području TK sa programom mjera.

 

 

69.

Broj: 01-02- 372 - 2 /18

56. sjednica, 31.7.2018.g.

Analiza zdravstvenog stanja stanovništva TK i indikatori zdravlja u 2017. godini

Skupština TK prihvata Analizu zdravstvenog stanja stanovništva TK i indikatori zdravlja u 2017. godini.

 

 

70.

Broj: 01-02-198-9/18

56. sjednica, 31.7.2018.g.

Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije Skupštine TK o davanju autentičnog tumačenja odredaba Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osig. od nezaposlenosti rudnika uglja u TK

Skupština TK cijeni da zahtjev za davanje autentičnog tumačenja odredaba Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u TK („Službene novine TK“ br. 11/14 i 4/18), nije osnovan, jer su odredbe Zakona precizne i jasne.

Skupština TK prihvata Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije i stav iznesen u mišljenju Ministarstva zdravstva i Ministarstva privrede TK a koje je prihvaćeno i zaključkom Vlade TK, i isto će biti dostavljeno podnosiocu zahtjeva

 

 

71.

Broj: 01-02-428-10/18

57. sjednica, 11.9.2018.g.

inicijativa Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine TK

Skupština TK prihvata inicijativu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade i podržava molbu Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini kojom se predlaže da se izmjene pravila i propisi za raspisivanje konkursa i prijem studenata na JU Univerzitet u Tuzli kako bi se omogućilo budućim studentima nesmetano konkurisanje na više od jednog fakulteta prilaganjem ovjerenih kopija dokumenta iz srednje škole, i istu upućuje Ministarstvu obrazovanja i nauke TK  i JU Univerzitet u Tuzli.

 

 

72.

Broj: 01-02-396-2/18

57. sjednica, 11.9.2018.g.

Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva TK za 2017. godinu

Skupština TK prihvata Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva TK za 2017. godinu.

 

 

73.

Broj: 01-02- 389 - 6 /18

57. sjednica, 11.9.2018.g.

Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije Skupštine TK o davanju autentičnog tumačenja odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon

Skupština TK cijeni da zahtjev za davanje autentičnog tumačenja člana 11. stav 2. Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon („Službene novine TK“ br. 14/09, 3/10, 4/10 i 8/14) nije osnovan jer su odredbe Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon precizne i jasne.

Skupština TK prihvata Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije i stav iznesen u mišljenju Ministarstva finansija TK a koje je prihvaćeno i zaključkom Vlade TK i isto će biti dostavljeno podnosiocu zahtjeva.

 

 

74.

Broj: 01-02- 402 - 5 /18

57. sjednica, 11.9.2018.g.

Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije Skupštine TK o davanju autentičnog tumačenja odredaba Zakona o sudskim taksama

Skupština TK cijeni da zahtjev za davanje autentičnog tumačenja člana 11. Zakona o sudskim taksama – prečišćeni tekst („Službene novine TK“ br. 4/16 i 10/18) nije osnovan jer su odredbe Zakona o sudskim taksama precizne i jasne.

Skupština TK prihvata Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije i stav iznesen u mišljenju Ministarstva pravosuđa i uprave TK a koje je prihvaćeno i zaključkom Vlade TK i isto će biti dostavljeno podnosiocu zahtjeva.

 

 

75.

Broj: 01-02- 355 - 5 /18

57. sjednica, 11.9.2018.g.

Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije Skupštine TK o davanju autentičnog tumačenja odredaba Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla

  Skupština TK cijeni da zahtjev za davanje autentičnog tumačenja člana 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla („Službene novine TK“ broj: 1/12), nije osnovan jer su odredbe Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla precizne i jasne.

Skupština TK prihvata Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije i stav iznesen u mišljenju Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK a koje je prihvaćeno i zaključkom Vlade TK i isto će biti dostavljeno podnosiocu zahtjeva.

 

 

 

0 0