Zapisnici

Zapisnik sa 11. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 2.11.2019. godine, sa početkom u 9,40 sati

10.12.2019 08:46
 B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 02-02-414-20/19
Tuzla, 2.11.2019.g.


Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst
("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba
Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e

Z A P I S N I K
SA JEDANAESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, ODRŽANE 2.11.2019. GODINE, SA POČETKOM U 9,40 SATI

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović je otvorio jedanaestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona.
Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Skupštine je obavijestio poslanike da su ga poslanici Mirela Trepanić – Grbešić i Azra Kahrimanović obavijestile o spriječenosti prisustva današnjoj sjednici, te je konstatovao da sjednici prisustvuje 31 poslanik, što predstavlja kvorum za rad i odlučivanje na sjednici Skupštine.
Pored poslanika, predsjednik Skupštine je pozdravio i prisutne goste, te predstavnike medija javnog informisanja.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen zapisnik sa desete sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.

Zapisnik sa desete sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen je sa 26 glasova „za“, bez glasova „protiv“ i 5 „uzdržanih“ glasova.

Prešlo se na poslanička pitanja i inicijative.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima, pred početak sjednice dostavljeni odgovori na poslanička pitanja i inicijative, i to sa desete sjednice na dva pitanja poslanika Bege Gutića i jedno pitanje poslanika Mirele Trepanić - Grbešić.
U skladu sa članom 203. Poslovnika Skupštine poslanicima su dostavljene četiri inicijative o kojima se traži izjašnjenje Skupštine TK, i to:
- dvije inicijative Bege Gutića (vezano za direktno emitovanje sjednica Skupštine i dostavljanje godišnjih finansijskih planova Direkcije cesta Skupštini na razmatranje i usvajanje),
- dvije inicijative Kluba poslanika PDA (vezano za primjenu člana 8. Zakona o budžetima u FBiH i članova 1. i 6. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja budžeta i vezano za donošenje novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda na teritoriji FBiH),
- dvije inicijative Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade (vezano za dodjelu besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za prva tri razreda devetogodišnje škole i poduzimanje aktivnosti za narednu školsku godinu za izbor i korištenje istog udžbenika po predmetima u svim osnovnim školama na području TK),
- jedna inicijativa poslanika Lejle Vuković i Sandre Imširović (vezano za dodjelu sredstava za početak obnove porodilišta na UKC Tuzla u iznosu od 200 000,00 KM iz sredstava suficita ZZO TK),
- jedna inicijativa poslanika Sandre Imširović (vezano za davanje saglasnosti JP RTV TK za objavljivanje sjednica Skupštine na internet stranici) i

- četiri inicijative Kluba poslanika SDP-a (da se utvrdi minimalan iznos dječijeg dodatka u iznosu od 40,00 KM; da se obezbijede sredstva u iznosu od oko 500.000,00 KM za opremu na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla; da se obezbijede sredstva u iznosu od 220.000,00 KM za opremu na Klinici za dječije bolesti UKC Tuzla i da se obezbijede sredstva u iznosu od 330.000,00 KM za opremu na Klinici za interne bolesti UKC Tuzla, te hemodijaliznih centara Gračanica i Živinice).
Predsjednik Skupštine je podsjetio poslanike da se o odgovorima koji su poslanicima dostavljeni pred početak sjednice mogu izjasniti na narednoj sjednici.

Nova poslanička pitanja i inicijative postavili su poslanici: Azra Okić, Vedrana Petrović, Selim Bešlagić, Mirsad Bećić, Mirela Memić, Dževad Hadžić, Senad Alić, Jakub Suljkanović, Midhat Čaušević, Sead Gazibegović, Šekib Umihanić, Boris Krešić, Rasim Dostović, Bego Gutić i Zumra Begić.
Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Edin Buševac je dao odgovor na pitanje poslanika Dževada Hadžića o imenovanju vršioca dužnosti direktora Direkcije cesta; te na pitanje Bege Gutića za razmatranje na sjednici Skupštine godišnjih finansijskih planova Direkcije regionalnih cesta. Ministar zdravstva Dajana Čolić je dala odgovor na pitanje poslanika Azre Okić koji se odnosi na ulogu „staničnog separatora” u objezbjeđivanju krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu; na pitanje poslanika Zumre Begić za donošenje Strategije razvoja zdravstvene zaštite na Tuzlanskom kantonu; za inicijativu poslanika Sandre Imširović i Lejle Vuković za nabavku medicinske opreme i aparata na Ginekološko-akušerskoj klinici, UKC-a, te odgovor na inicijativu SDP-a za opremu hemodijaliznih centara u Gračanici i Živinicama. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Admir Hrustanović je dao odgovor na pitanje poslanika Azre Okić za pitanja dječijeg dodatka.
Poslanik Senad Alić je u okviru poslovničke intervencije sugerisao da se ne traže selektivno sredstva za pojedine klinike i domove zdravlja.
Poslanik Muamer Zukić je iznio poslovničku intervenciju i istakao da se po Poslovniku o podnesenim inicijativama ne vodi rasprava.
Predsjednik Skupštine je, na zahtjev klubova poslanika SDA i SDP-a, dao pauzu od 15 minuta, te je predložio da se u pauzi održi sjednica Kolegija Skupštine. (pauza data u 11,10 sati)

Nastavljeno sa radom u 11,50 sati.
Poslanik Dževad Hadžić je, u ime Kluba poslanika SDP-a, iznio da ostaju pri svojim inicijativama, te da će podržati i ostale podnesene inicijative.
Poslanik Midhat Čaušević je, u ime Kluba poslanika SDA, iznio da će Klub biti „uzdržan“ po inicijativama, te je predložio da Skupština donese zaključak kojim bi se inicijative proslijedile Vladi Kantona na izjašnjavanje.
Poslanik Senad Alić je ponovo iznio poslovničku intervenciju navodeći da su već izdvojena sredstva za opremu na UKC-u ali da daje podršku inicijativama.
Poslanik Mahir Mešalić je predložio da se iznađu sredstva i za dječiji hospis, te je iznio da podržava sve inicijative, ali da će prilikom izjašnjavanja biti „uzdržan“ zbog odgovornosti prema Budžetu. Potom je predložio da Skupština Tuzlanskog kantona zaduži Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da uputi instrukciju svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, da izrade plan nabavke potrebne dijagnostičke i druge opreme za narednih pet godina, a u skladu sa trenutnim stanjem postojeće opreme, starosti iste, i projekcijama budućih potreba stanovništva, te da o tome izvijeste Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i osnivača do naredne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.
Poslanik Lejla Vuković je, u vezi inicijative za dodjelu sredstava za početak obnove porodilišta na UKC-u Tuzla, iznijela da ostaje pri svojoj inicijativi s tim da u vezi predloženog zaključka ne traži izjašnjenje Skupštine o istom već da se upućuje Vladi i Ministarstvu zdravstva da vrše konstantni nadzor nad utroškom sredstava, odnosno, nabavkom dijagnostičke i druge opreme, kao i nadzor o njenom korištenju, odnosno upotrebi u svrhe za koje je namijenjena.

Poslanik Dževad Hadžić je ponovo iznio da su inicijative Kluba poslanika SDP-a inicijative građana i da ostaje pri istima.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje prijedlog zaključka poslanika Mahira Mešalića, koji glasi:
Skupština Tuzlanskog kantona zadužuje Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da uputi instrukciju svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, da izrade plan nabavke potrebne dijagnostičke i druge opreme za narednih pet godina, a u skladu sa trenutnim stanjem postojeće opreme, starosti iste, i projekcijama budućih potreba stanovništva, te da o tome izvijeste Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i osnivača do naredne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

Potom je predsjednik Skupštine dao na izjašnjavanje prijedlog zaključka poslanika Lejle Vuković, koji glasi:
Skupština Tuzlanskog kantona zadužuje Vladu Tuzlanskog kantona i Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da vrše konstantni nadzor nad utroškom sredstava, odnosno, nabavkom dijagnostičke i druge opreme, kao i nadzor o njenom korištenju, odnosno upotrebi u svrhe za koje je namijenjena.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

Prešlo se na izjašnjavanje o inicijativi poslanika Bege Gutića vezano za direktno emitovanje sjednica Skupštine.
O inicijativi se izjasnilo 17 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 15 poslanika se izjasnilo „uzdržano“, čime inicijativa nije prihvaćena.

Poslanik Bego Gutić je iznio poslovničku intervenciju, te izrazio sumnju u rezultat glasanja i zatražio pojedinačno izjašnjavanje poslanika.
Sekretar Skupštine Enisa Hasanagić je izvršila pojedinačnu prozivku poslanika, nakon čega je predsjednik Skupštine konstatovao da se za inicijativu izjasnilo 15 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 16 poslanika se izjasnilo „uzdržano“, te inicijativa nije dobila potrebnu većinu.
Prešlo se na izjašnjavanje po drugoj inicijativi poslanika Bege Gutića, za dostavljanje godišnjih finansijskih planova Direkcije cesta Skupštini na razmatranje i usvajanje.
O inicijativi se izjasnilo 14 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo „uzdržano“, čime inicijativa nije prihvaćena.

Potom se prešlo na izjašnjavanje o zaključku po inicijativi Kluba poslanika PDA vezano za primjenu člana 8. Zakona o budžetima u FBiH i članova 1. i 6. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja budžeta, koji glasi:
Skupština Tuzlanskog kantona traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine poštivanje i dosljednu primjenu odredbi člana 8. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, te članova 1. i 6. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet, kojim se utvrđuju procedure, oblik, sadržaj i način popunjavanja izjave o fiskalnoj procjeni, tako da za svaki prednacrt, nacrt, odnosno prijedlog zakona, drugih propisa i akata planiranja, a koji imaju fiskalne posljedice po niže nivoe vlasti, odnosno kantone i jedinice lokalne samouprave, posebnim zahtjevom, prije dostavljanja izjave o fiskalnoj procjeni ministarstvu finansija, zatraži mišljenje resornog ministarstva odgovarajućeg nivoa vlasti, odnosno jedinice lokalne samouprave, putem Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Skupština Kantona je sa 31 glasom „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i 1 „uzdržanim“ glasom donijela navedeni zaključak.

Prešlo se na izjašnjavanje o zaključku po drugoj inicijativi Kluba poslanika PDA, vezano za donošenje novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda na teritoriji FBiH, koji glasi:
Skupština Tuzlanskog kantona traži od Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH da pristupe izradi i donošenju novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine kojim bi se kriteriji za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza prilagodili ravnopravnijoj raspodjeli prihoda od indirektnih poreza i kako bi se postigla fiskalna održivost svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i donošenju novog Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, kako bi se stvorili uslovi za ravnomjerniji razvoj kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje prijedlog zaključka poslanika Selima Bešlagića, kojim Skupština zadužuje predsjednika Skupštine i premijera Kantona da što hitnije sazovu sastanak sa poslanicima sa područja Tuzlanskog kantona koji participiraju u federalnom parlamentu radi zauzimanja zajedničkog stava oko poduzimanja aktivnosti na realizaciji inicijativa vezano za izradu novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

Prešlo se na izjašnjavanje o zaključku po inicijativi Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade vezano za dodjelu besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za prva tri razreda devetogodišnje škole, koji glasi:
Skupština Tuzlanskog kantona podržava prijedlog Aktiva direktora osnovnih škola Tuzlanskog kantona i Komisije za obrazovanje, kulturu sport i mlade vezano za dodjelu besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za prva tri razreda devetogodišnje škole.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

Prešlo se na izjašnjavanje o zaključku po drugoj inicijativi Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade vezano za poduzimanje aktivnosti za narednu školsku godinu za izbor i korištenje istog udžbenika po predmetima u svim osnovnim školama na području TK, koji glasi:
Skupština Tuzlanskog kantona podržava prijedlog Aktiva direktora osnovnih škola Tuzlanskog kantona i Komisije za obrazovanje, kulturu sport i mlade kojim se traži da se do naredne školske godine 2020/2021. poduzmu aktivnosti za izbor i korištenje istog udžbenika po predmetima u svim razredima osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona, s tim da bi se izbor udžbenika trebao izvršiti po principu trenutno najzastupljenijeg udžbenika po predmetima.
Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

Potom se prešlo na izjašnjavanje o zaključku po inicijativi poslanika Sandre Imširović vezano za davanje saglasnosti JP RTV TK za objavljivanje sjednica Skupštine na internet stranici, koji glasi:
Skupština Tuzlanskog kantona daje saglasnost Javnom preduzeću Radio televizija Tuzlanskog kantona da se sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona mogu objaviti na internet stranici Radio televizije Tuzlanskog kantona (youtube kanalu RTV TK).
Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

Prešlo se na izjašnjavanje po incijativama Kluba poslanika SDP, i to:
- O inicijativi da se utvrdi minimalan iznos dječijeg dodatka u iznosu od 40,00 KM, izjasnilo se 14 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 17 poslanika se izjasnilo „uzdržano“, čime inicijativa nije prihvaćena.

- O inicijativi da se obezbijede sredstva u iznosu od oko 500.000,00 KM za opremu na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla, izjasnilo se 15 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 17 poslanika se izjasnilo „uzdržano“, čime inicijativa nije prihvaćena.

O inicijativi da se obezbijede sredstva u iznosu od 220.000,00 KM za opremu na Klinici
za dječije bolesti JZU UKC Tuzla, izjasnilo se 14 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo „uzdržano“, čime inicijativa nije prihvaćena.

O inicijativi da se obezbijede sredstva u iznosu od 330.000,00 KM za opremu na Klinici
za interne bolesti JZU UKC Tuzla, te hemodijaliznih centara Gračanica i Živinice, izjasnilo se 14 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo „uzdržano“, čime inicijativa nije prihvaćena.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je u pozivu za današnju sjednicu dostavljen prijedlog dnevnog reda.
Pošto nije bilo učesnika u raspravi o dnevnom redu, predsjednik Skupštine je obavijestio poslanike da je Vlada Kantona predložila da se: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola „Sjenjak“ u Tuzli, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac, Zakon o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove i Zakon o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove, razmatraju po skraćenom postupku u formi prijedloga, te je da dao na izjašnjavanje prethodna pitanja.

Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 27 glasova „za“, bez glasova „protiv“ i 5 „uzdržanih“ glasova.

Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija „Ismet Mujezinović“ u Tuzli razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 25 glasova „za“, bez glasova „protiv“ i 4 „uzdržana“ glasa.

U toku izjašnjavanja poslanik Selim Bešlagić je iznio poslovničku intervenciju u vezi svrhe donošenja ovih zakona.

Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola „Sjenjak“ u Tuzli razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 25 glasova „za“, bez glasova „protiv“ i 4 „uzdržana“ glasa.

Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 25 glasova „za“, bez glasova „protiv“ i 4 „uzdržana“ glasa.

Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 25 glasova „za“, bez glasova „protiv“ i 4 „uzdržana“ glasa.


Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju
imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 25 glasova „za“, bez glasova „protiv“ i 4 „uzdržana“ glasa.

Nakon iznesenog predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći

D n e v n i r e d :

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija „Ismet Mujezinović“ u Tuzli
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola „Sjenjak“ u Tuzli
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025.
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona
9. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. do 31.12.2018. godine
10. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.do 31.12.2018. godine
11. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2019. godine
12. Razmatranje Izvještaja o razvoju sa pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2018. godinu
13. Razmatranje Informacije o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2018. godinu
14. Razmatranje Analize stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera
15. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2018. godini
16. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
17. Razmatranje Informacije o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
18. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
19. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
20. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini


21. Razmatranje Informacije o stanju privrede na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
22. Razmatranje inicijative Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona za putnu deblokadu grada Tuzla i Tuzlanskog kantona
23. Razmatranje nacrta Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona

Skupština Kantona je sa 26 glasova "za", bez glasova "protiv" i 4 "uzdržana" glasa usvojila dnevni red jedanaeste sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.

T o k s j e d n i c e:

1. U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima) i Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.
Amandman na prijedlog Zakona dostavila je Vlada Kantona i isti postaje sastavni dio Zakona, a poslanicima je dostavljeno i izjašnjenje resornog ministarstva koje je prihvatila Vlada Kantona, kojim su prihvaćene primjedbe, odnosno, amandmani Zakonodavno-pravne komisije.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Jakub Suljkanović i Bego Gutić, nakon čega je sekretar Vlade Enver Ćosićkić dao odgovor.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.
Skupština Kantona je sa 22 glasa "za", bez glasova "protiv" i 4 "uzdržana" glasa prihvatila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni,uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

2. U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija „Ismet Mujezinović“ u Tuzli.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima) i Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.
Takođe je dostavljeno izjašnjenje resornog ministarstva koje je prihvatila Vlada Kantona, kojim su prihvaćene primjedbe, odnosno, amandmani Zakonodavno-pravne komisije.
Pošto nije bilo učesnika u raspravi, predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.
Skupština Kantona je sa 22 glasa "za", bez glasova "protiv" i 4 "uzdržana" glasa prihvatila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

3. U okviru treće tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola „Sjenjak“ u Tuzli.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima) i Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.
Amandman na prijedlog Zakona je dostavila Vlada Kantona i isti postaje sastavni dio Zakona, a dostavljeno je i izjašnjenje resornog ministarstva koje je prihvatila Vlada Kantona, kojim su prihvaćene primjedbe odnosno amandmani Zakonodavno-pravne komisije.
Pošto nije bilo učesnika u raspravi, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.
Skupština Kantona je sa 23 glasa "za", bez glasova "protiv" i 4 "uzdržana" glasa prihvatila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna
škola „Sjenjak“ u Tuzli, uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

4. U okviru četvrte tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima) i Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.
Takođe je dostavljeno izjašnjenje resornog ministarstva koje je prihvatila Vlada Kantona, kojim su prihvaćene primjedbe, odnosno, amandmani Zakonodavno-pravne komisije.
Učešće u diskusiji je uzeo poslanik Midhat Čaušević.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.
Skupština Kantona je sa 22 glasa "za", bez glasova "protiv" i 4 "uzdržana" glasa, prihvatila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac, uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

5. U okviru pete tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije i Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.
Skupština Kantona je sa 21 glasom "za", bez glasova "protiv" i 4 "uzdržana" glasa prihvatila prijedlog i donijela Zakon o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove.

6. U okviru šeste tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije i Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.
Skupština Kantona je sa 21 glasom "za", bez glasova „protiv" i 4 "uzdržana" glasa prihvatila prijedlog i donijela Zakon o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove.

Poslanik Midhat Čaušević je prije otvaranja rasprave o 7. tački dnevnog reda, u ime Kluba poslanika SDA, zatražio pauzu od 15 minuta.
Poslanik Sandra Imširović je, u ime Kluba poslanika DF-a, zatražila pauzu od jedan sat.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje zahtjev za pauzu Kluba poslanika DF.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela odluku za pauzu. (pauza data u 12,50 sati)

Nastavljeno sa radom u 14,10 sati.
Poslanik Mahir Mešalić je, u ime Kluba poslanika DF-a, obrazložio razloge za pauzu.

7. Prešlo se na sedmu tačku dnevnog reda „Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025.“
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima), Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Takođe su Amandmane na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana dostavili: poslanik Bahrudin Ahmetagić, poslanici Šekib Umihanić i Muamer Zukić, Klub poslanika SDA, Klub poslanika SDP, poslanici Husein Tokić i Žarko Vujović, poslanik Husein Tokić, te poslanik Selim Bešlagić. Dostavljen je zaključak Vlade Tuzlanskog kantona u vezi sa amandmanima i primjedbama na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana (kojim se ovlašćuje predstavnik Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice da prezentira izjašnjenje na sjednici Skupštine).
Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Elvir Rožnjaković je povukao Izmjene i dopune Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025.“
Potom su poslanici: Selim Bešlagić, Nedžad Hamzić, Dževad Hadžić, Bego Gutić i Mahir Mešalić iznijeli dileme i stavove u vezi predloženog akta.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je u skladu sa Poslovnikom prijedlog povučen te da nema rasprave o istom te iznio i svoj stav.

8. Potom se prešlo na osmu tačku dnevnog reda u okviru koje je razmatran prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za izbor i imenovanja.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.
Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila prijedlog i donijela Odluku o razrješenju predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.

9. U okviru devete tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.do 31.12.2018. godine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Jakub Suljkanović, Midhat Čaušević i Bego Gutić.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.do 31.12.2018. godine.
O navedeom zaključku se izjasnilo 5 poslanika "za", bez glasova „protiv" i 22 "uzdržana" glasa, te zaključak nije prihvaćen.

10. U okviru desete tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.do 31.12.2018. godine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.do 31.12.2018. godine.
O zaključku se izjasnilo 4 poslanika "za", bez glasova "protiv" i 26 "uzdržanih" glasova, te zaključak nije prihvaćen.

11. U okviru jedanaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2019. godine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za
privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Učešće u diskusiji uzeo je poslanik Jakub Suljkanović.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2019. godine.


Skupština Kantona je sa 19 glasova "za", bez glasova "protiv" i 8 "uzdržanih", glasova prihvatila navedeni zaključak.

12. U okviru dvanaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o razvoju sa pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina, za 2018. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
U raspravi su učestvovali poslanici: Sead Gazibegović i Bego Gutić.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o razvoju sa pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina, za 2018. godinu.

Skupština Kantona je sa 30 glasova "za", bez glasova „protiv" i 1 "uzdržanim" glasom prihvatila navedeni zaključak.

13. U okviru trinaeste tačke dnevnog reda razmatrana je Informacija o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2018. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku.
Poslanik Dževad Hadžić je iznio poslovničku intervenciju i predložio da se u budućem radu Skupština ne izjašnjava o prihvatanju informacija već da se informacije primaju k znanju.
Predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje navedeni prijedlog, što je Skupština i prihvatila jednoglasno.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Informacija o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2018. godinu primljena k znanju.

14. U okviru četrnaeste tačke dnevnog reda razmatrana je Analiza stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku.
Učešeće u diskusiji je uzeo poslanik Selim Bešlagić.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Analizu stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera.

Skupština Kantona je sa 22 glasa "za", bez glasova "protiv" i 8 "uzdržanih", glasova prihvatila navedeni zaključak.

15. U okviru petnaeste tačke dnevnog reda razmatrana je Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2018. godini.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku.
Učešće u diskusiji je uzeo poslanik Šekib Umihanić koji je u okviru svog izlaganja iznio da prihvata Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2018.
godini, ali da ima dijelova koje bi trebalo za 2019. godinu doraditi i dopuniti, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na: „Sanitarno-higijensko stanje u školskim ustanovama” u pogledu unošenja povratnih informacija o kontrolisanoj vodi u školama; u dijelu “Kvalitet vodotoka na području TK” podacima o pomoru ribe u rijeci Spreči; u dijelu “Realizacija rada konsultativno specijalisitičkih djelatnosti” o broju neosnovanih uputa na specijalističke preglede; u dijelu “Struktura zdravstvenih radnika na području TK” – podacima o načinu prevazilaženja smanjenja broja specijalista; u dijelu


Higijensko-epidemiološa zdravstvena zaštita” o zdravstvenom stanju putnika koji putuju u tropske krajeve, posebno hadžija; u dijelu “Realizacija rada u farmaceutskoj djelatnosti” o broju dežurnih apoteka i snabdjevenosti pojedinim lijekovima. Takođe je predložio ispravku određenih podataka o radu zdravstvenih ustanova (stacionar ginekologije i akušerstva Gradačac), te je predložio da se unesu podaci o listama čekanja, o anketama zaposlenih i pacijenata, te o zdravstvenom zbrinjavanju migranata.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2018. godini, sa primjedbama i sugestijama iznesenim od strane poslanika Šekiba Umihanića.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

16. U okviru šesnaeste tačke dnevnog reda razmatrana je Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je konstatovao da je Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini primljena k znanju.

17. U okviru sedamnaeste tačke dnevnog reda razmatrana je Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je konstatovao da je Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini primljena k znanju.

18. U okviru osamnaeste tačke dnevnog reda razmatrana je Informacija o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.
Predsjednik Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Midhat Čaušević je sugerisao da se prijedlozi izneseni u izvještaju Komisije uzmu u obzir.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Selim Bešlagić, Bego Gutić, Zumra Begić, Jakub Suljkanović i Azra Okić.
Potom je predsjednik Skupštine dao na izjašnjavanje prijedlog zaključka poslanika Bege Gutića koji glasi:
Skupština Tuzlanskog kantona traži od Vlade Tuzlanskog kantona da prilikom izrade Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, poveća iznos finansijskih sredstava na poziciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u cilju podrške razvoja sporta na području Tuzlanskog kantona, te da resorno ministarstvo vrši kontrolu transparentnosti trošenja sredstava po utvrđenim kriterijima.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je konstatovao da je Informacija o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini primljena k znanju uz sugestije Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona iznesene u Izvještaju Komisije broj: 02-02-416-2/19 od 28.10.2019. godine i primjedbe iznesene od strane poslanika na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.


19. U okviru devetnaeste tačke dnevnog reda razmatrana je Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Midhat Čaušević, Selim Bešlagić, Nedžad Hamzić, Žarko Vujović i Muamer Zukić.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu uz sugestiju Ministarstvu za povećanje sredstava i praćanje namjenskih utrošaka i konstatovao da je Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini primljena k znanju uz sugestije i preporuke Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona iznesene u Izvještaju Komisije od 28.10.2019. godine.

20. U okviru dvadesete tačke dnevnog reda razmatrana je Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Otvorena je rasprava u kojoj je poslanik Bego Gutić iznio zaključak Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku kojim Komisija predlaže Vladi Kantona da u Budžetu TK za 2020. godinu, planira određeni iznos sredstava za deminiranje kako bi se ubrzao proces deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona, imajući u vidu da se na području Tuzlanskog kantona kao sumnjiva površina koju je potrebno deminirati vodi oko 78 miliona metara kvadratnih.
Pošto nije bilo više rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje zaključak Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini primljena k znanju.

21. U okviru dvadeset i prve tačke dnevnog reda razmatrana je Informacija o stanju privrede na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je konstatovao da je Informacija o stanju privrede na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini primljena k znanju.

22. U okviru dvadeset i druge tačke dnevnog reda razmatrana je inicijativa Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona za putnu deblokadu grada Tuzla i Tuzlanskog kantona.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Selim Bešlagić, Bego Gutić, Dževad Hadžić, Jakub Suljkanović, Midhat Čaušević, Nedžad Hamzić, Sead Gazibegović, Fahrudin Skopljak i premijer Kantona Denijal Tulumović.
Učešće u drugom krugu diskusije uzeli su poslanici: Bego Gutić, Alen Karić i Muamer Zukić.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog zaključka poslanika Bege Gutića, koji glasi:


Skupština Kantona zadužuje premijera i Vladu Tuzlanskog kantona da u narednih 4 - 5 mjeseci izvrše pripreme za održavanje tematske sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi pitanja od interesa za Tuzlanski kanton, koja su u nadležnosti viših nivoa vlasti, a na kojoj bi se obezbijedilo učešće premijera Federacije BiH, resornih federalnih ministara, kao i direktora javnih preduzeća i ustanova u čijoj su nadležnosti navedena pitanja.
Skupština Kantona je sa 30 glasova „za“, bez glasova „protiv“ i 1 „uzdržanim“ glasom donijela navedeni zaključak.

Potom je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona za putnu deblokadu grada Tuzla i Tuzlanskog kantona (izgradnja dionice magistralne ceste M-18 Šićki Brod – Kladanj – granica TK), i istu upućuje Vladi Federacije BiH i Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.
Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

23. U okviru dvadeset i treće tačke dnevnog reda razmatran je nacrt Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen nacrt Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, koji je utvrdio Kolegij Skupštine TK.
Otvorena je rasprava u kojoj je poslanik Dževad Hadžić iznio da smatra da je postojeći Poslovnik bio dobar i da nije trebalo izvršiti izmjene u dijelu koji se odnosi na izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine. Predložio je da se poslanička pitanja i inicijative prijave na početku sjednice i utvrdi redoslijed, a da se premijer može javiti uvijek u toku rasprave.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje nacrt Poslovnika:
Skupština Kantona je sa 19 glasova "za", bez glasova "protiv" i 12 "uzdržanih" glasova prihvatila nacrt Poslovnika Skupštine i konstatuje da nacrt Poslovnika može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga, sa stavovima i primjedbama na nacrt Poslovnika koje su izložili poslanici, te se uz zaključak sa tim stavovima i primjedbama dostavlja Kolegiju Skupštine da ih uzme u obzir prilikom izrade prijedloga Poslovnika.
Nacrt Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona stavlja se na javnu raspravu u trajanju 8 dana.
Javnu raspravu će provesti Kolegij Skupštine, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti poslanicima Skupštine uz prijedlog Poslovnika.

Sjednica je završena u 16,50 sati.
Sekretar Skupštine

Enisa Hasanagić
0 0