Pozivi

Saziv prvu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u ponedjeljak, 14.10.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

08.10.2019 12:41
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport
i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-378-1/19
Tuzla, 7.10.2019.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
prvu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 14.10.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Razmatranje nacrta Zakona o zaštiti kulturne baštine
2. Razmatranje Izvještaja o radu JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2018.
godinu
3. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2018.
godinu
4. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za
period 1.1.-31.12.2018. godine
5. Razmatranje molbe Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“ za
Izmjenu i dopunu Zakona o visokom obrazovanju TK (02-49-522-1/18 od 27.12.2018.)
6. Razmatranje predstavke Sindikalne organizacije JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“
Tuzla (02-49-174-1/19 od 3.5.2019.)
7. Razmatranje predstavke grupe roditelja „prijava zloupotrebe položaja menadžmenta
srednje medicinske škole Tuzla“ (02-49-207-1/19 od 3.6.2019.g.)
8. Razmatranje predstavke Udruženja diplomiranih defektologa TK „Cognita“ (02-49-
285-1/19 od 19.08.2019.)
9. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0