Pozivi

Saziv prve sjednice Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u srijedu, 16.10.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

08.10.2019 12:32
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-380-1/19
Tuzla, 7.10.2019.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
prvu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 16.10.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona
za period 1.1.-31.12.2018. godine
2. Upoznavanje sa aktom „HO Horizonti“ Tuzla – aktivnosti povodom većeg izbora žene
3. a) Izjašnjenje Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u vezi inicijative Komisije za uvođenje mamografije kao skrining metode na području Tuzlanskog kantona
b) Odgovor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Tuzla u vezi inicijative Komisije za uvođenje mamografije kao skrining metode na području Tuzlanskog kantona
4. Izjašnjenje Vlade Federacije BiH na inicijativu Komisije za izmjene i dopune Kaznenog zakona FBiH
5. Upoznavanje sa molbom Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Grada Tuzla u vezi održavanja zajedničkog sastanka
6. Tekuća pitanja


Predsjednik
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0